משרד הביטחון קצין התגמולים

חייל משוחרר או חייל בשירות קבע  או מילואים שנפגע כתוצאה מאירוע או מחלה בתקופת שירותו עקב שירותו רשאי להתחיל תהליך להכרתו כ- "נכה" הרשאי להגיש תביעה נגד משרד הביטחון בגין פגיעת גוף הינו רק מי שבעת הפגיעה שירת שירות צבאי בצה"ל, כחייל בסדיר, קבע או מילואים. בנוסף, על פי חיקוקים נוספים הושווה מעמדם של אוכלוסיות נוספות השייכות לשירותי הביטחון של המדינה למעמדם של חיילי צה"ל, כך שגם עליהם יחולו הוראות חוק הנכים. מדובר במי ששירתו בעת הפגיעה במשטרה, שב"כ, המוסד ושב"ס. במקרים בהם ארעה פגיעה מתועדת בתאונה או באירוע בטחוני מוגדר בזמן ובמקום שיש לגביו ראיות ותיעוד, חשוב מאד לדאוג כי ייעשה בסמוך לאחר האירוע דו"ח תאונה בו יפורטו האירוע והפגיעה הנטענת. הדו"ח יעשה וייחתם ע"י מפקדיו של החייל הנפגע, ועצם קיומו יהווה ראיה מהותית, לעתים מכרעת, בדבר קרות הפגיעה, גם אם תביעה להכרה בפגיעה תוגש כעבור זמן רב לאחר מכן. החל מ-5.2.1988 חלות הוראות החוק גם על חייל בשירות חובה שנחבל בהיותו בחופשה מאושרת, ובלבד שהחבלה אירעה תוך 14 ימי החופשה הראשונים ודרגת הנכות היא 20% לפחות. חבלה במהלך חופשה, תוך כדי עיסוק בעבודה או בפעילות של חייל הרשום כספורטאי מצטיין ושנהוג לקבל בעבורה תמורה, איננה מכוסה על פי חוקי השיקום.

 

מהו הליך התביעה? איש כוחות הביטחון יהיה זכאי לתגמולים רק במידה ויוכח כי הפגיעה אירעה במהלך שירותו וכי קיים קשר נסיבתי של 'גרימה' או 'החמרה' בין הפגיעה לבין שירותו. על מנת לקבל תגמול לפי חוק הנכים, על הנפגע להגיש בקשה לקצין התגמולים להכרה בחבלה או במחלה באמצעות טופס מתאים שניתן לקבלו במשרדי אגף השיקום או בלשכותיו השונות. זהו תנאי מוקדם לקביעתה של דרגת נכות על ידי הועדה רפואית הינו ההכרה בנכות על ידי קצין התגמולים משמע, הכרה בקשר הסיבתי בין המחלה ו/או הפגיעה לבין השירות של איש כוחות הביטחון. אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטה של קצין התגמולים, רשאי לערער עליה בפני ועדת ערר בשבתה ליד בית משפט שלום תוך שלושים יום מהיום שבו הגיעה אליו ההודעה על החלטת קצין התגמולים.

 

ועדה רפואית: תפקידה של הועדה הרפואית הוא לקבוע מצב רפואי תפקודי וחומרתו, לתרגמו להגדרה מילולית ולצידה אחוזי נכות, כפי שמופיעה ברשימת המבחנים לקביעת דרגת נכות שבספר תקנות הנכים. הועדות הרפואיות קובעות דרגות נכות אשר חומרתן מבוטאת בפחיתה של אחוזי נכות מתוך יכולת תפקודית של 100% . ולכן לדוגמא דרגת נכות של 30% תבטא למעשה פחיתה של היכולת התפקודית ב 30% מתוך 100% יכולת תפקודית. במידה ונקבעת נכות בשיעור נמוך מ- 10%, אזי לא ישולם לנפגע כל תשלום. במידה ונקבעת נכות צמיתה בשיעור של 10%- 19% ישולם לנפגע "מענק חד-פעמי" עבור הנכות שנקבעה כאשר הסכום נע בטווח שבין 35,000 – 135,000 לערך. במידה ונקבעת נכות צמיתה של 20% או יותר תשולם לנפגע קצבה חודשית המחושבת לפי נוסחה קבועה שתלויה באחוזי הנכות. 
ליצירת קשר מלא את הטופס הבא: